Transport fra kaia i Hammerfest.

Klage fra Langfjordhamn bygdelag til fylkeskommunen.

Hurtigbåt passasjerer fra Loppa, Hasvik og Sørøysundet og andre plasser i Vest-Finnmark kan umulig være like mye verdsatt som Altaværingene. Når VargsundXpressen ankommer Hammerfest  med passasjerer fra Alta står det som regel buss som venter og bringer dem videre til sykehuset i Hammerfest. Stakkars vi andre hurtigbåtpassasjerer  som skal til sykehus, vi må klare oss så godt vi kan. Vi må finne en bussholdeplass og finner vi ikke den eller bussen er gått må vi finne oss en taxi og ikke for vi dekt utgifter til taxi heller. I ytterste konsekvens  må vi bare innfinne oss i å rusle av gårde til fots. Her burde det være “likeverd” for alle dem som må til Hammerfest sykehus i fra distriktene i Vest-Finnmark.

Høring vedrørende ruteendringer for LoppaXpressen

Innspill fra Langfjordhamn bygdelaget vedrørende fylkeskommunens evaluering av ruteopplegget for hurtigbåt august 2016.

Langfjordhamn bygdelag stiller seg i hovedtrekk bak høringsuttalelser fra Sandland Bygdelag og Bergsfjord utviklingslag, hvor det blandt annet kreves at søndagruten fra Vestre-Loppa stilles tilbake slik at det er mulig å reise sørover med Hurtigruten fra Øksfjord.

Bygdelaget ser positivt på foreslåtte ruteendringer på torsdager og tirsdager til Langfjordhamn.

Langfjordhamn for 2 anløp torsdager og det blir mulig å reise t/r Sør-Tverrfjord på tirsdager.

Langfjordhamn bygdelag krever i tillegg at ruten fra Langfjordhamn til Hammerfest t/r fredager opprettholdes i slik den er i dag. Denne ruta er meget viktig for beboere som må reise til sykehuset.

I tillegg krever vi sommerrute onsdager til Langfjordhamn.

 

 

Konsesjonsøknaden.

Prosjektet er noe redusert i forhold til den opprimelige søknaden, blant annet er dam og anleggsveg tatt ut etter betenkeligheter fra myndigheter etter konsesjonsbefaring. Problemet er den rød listet Stjerøyvalmuen. Miljørapporten er en del av søknaden. Les soknaden-komplett

Kraftutbygging i Langfjordhamn 2017

Kart over utbyggingsområdet
Kart over utbyggingsområdet

Status i dag:

Det ble søkt om konsesjon i 2008. Opprinnelig ble det søkt om å regulere Førstevann med 12 m. 6 m heving og 6 m senking. Under konsesjonsbefaringen kom det opp en problemstilling om at demningen ville bli synlig fra sjøen og svært skjemmende. Derfor ble det å utrede et alternativ med kun senking av vannet, og det er dette alternativet det er gitt konsesjon for. Det gjennomføres nå en kvalitetssikringsfase hvor vi går gjennom både tekniske løsninger og kostnader. Denne fasen skal være gjennomført i november i år 2016. Mer presis informasjon vil komme ut når denne rapporten er klar. En investeringsbeslutning forventes tatt i løpet av første kvartal 2017. Dersom denne beslutningen blir positiv kan det tenkes oppstart i marka vår/sommer 2017.

 

Noen hovedpunkter:

  • Kraftverket vil gi en årsproduksjon på 17,3 millioner kWh, (GWh)
  • Kraftverket tenkes plassert ved sjøen i en bygning på ca 100 m2
  • Det skal ikke bygges anleggsveg til Førstevann. Planen om veg er lagt bort da det berører en forekomst av den rødlistede Stjernøyvalmuen
  • Den øvre del av vannvegen planlegges i tunnel mens den nedre planlegges nedgravd. Rørdiameteren blir ca 1 m.
  • Det er gitt tillatelse til senking av Førstevann med 10 m.
  • Konsesjonen tillater senking av Førstevann med 10 m.  Det er krav om at det slippes en minstevannføring på 300 l/sek i perioden 1 juni – 30 sept. Dette tilsier at magasinet må være fullt i denne tiden. Utover denne tidsperioden er det ikke krav om minstevannføring og betyr i praksis tørrlagt elv.
  • I de utredningene som nå gjøres utredes også konsekvenser for grunnvannstand i perioden med tørr elv, av hensyn til vannforsyning i bygda. Denne skal selvsagt skal opprettholdes som minimum på dagens nivå.
  • Det arbeides også med å kartlegge hvilke private eiendommer som grenser til elva og dermed er falleiere på deler av fallet. Hoveddelen av fallet eies av Finnmarkseiendommen.
  • konsesjon-oed

Fornyer infrastruktur i Vestre-Loppa

Loppøy

Ved å legge fartøyet i Vestre Loppa på natten frigjør man produksjon som kan brukes til å skape et bedre tilbud også for ytterdistriktene. Fylkeskommunen fornyer nå infrastruktur i Vestre Loppa, og høsten 2016 er nye flytekaier klare i Bergsfjord og Sør-Tverrfjord. I samarbeid med Loppa kommune er også flere kaier oppgradert 2015. Loppa kommune har således fylkets beste kaier
for hurtigbåtene, og grunnlaget for en god rutedrift er tilstede.

Fast anløp fredagskveld

Vi har fått faste anløp hver fredagkveld med post og varer . Gjelder fra første fredag etter påsken 2016. Vi jobber forsatt opp  mot fylkeskommune for å få anløp til Langfjordhamn torsdager.

Nye kart for Finnmark

Nordatlas er fylkesatlas for Finnmark. Her finner du ulike kartlag som kan være til hjelp i en planleggingsfase. Her kan du logge deg inn og legge til dine egne kartlag og punkter.

Gå til Nordatlas her

 

Hurtigbåtruten 2016

Blir ikke hørt

Innbyggere i Loppa og på Sørøya mener de ikke har blitt hørt av Finnmark fylkeskommune. Da de fra 1. januar vil få en svært utfordrende vei til sykehuset i Hammerfest. Ordfører i Loppa, Steinar Halvorsen, sier at med den nye ruta risikerer kommunens innbyggere å måtte overnatte i Hammerfest, i forbindelse med sykehusbesøk.