Kraftutbygging i Langfjordhamn 2017

Kart over utbyggingsområdet
Kart over utbyggingsområdet

Status i dag:

Det ble søkt om konsesjon i 2008. Opprinnelig ble det søkt om å regulere Førstevann med 12 m. 6 m heving og 6 m senking. Under konsesjonsbefaringen kom det opp en problemstilling om at demningen ville bli synlig fra sjøen og svært skjemmende. Derfor ble det å utrede et alternativ med kun senking av vannet, og det er dette alternativet det er gitt konsesjon for. Det gjennomføres nå en kvalitetssikringsfase hvor vi går gjennom både tekniske løsninger og kostnader. Denne fasen skal være gjennomført i november i år 2016. Mer presis informasjon vil komme ut når denne rapporten er klar. En investeringsbeslutning forventes tatt i løpet av første kvartal 2017. Dersom denne beslutningen blir positiv kan det tenkes oppstart i marka vår/sommer 2017.

 

Noen hovedpunkter:

  • Kraftverket vil gi en årsproduksjon på 17,3 millioner kWh, (GWh)
  • Kraftverket tenkes plassert ved sjøen i en bygning på ca 100 m2
  • Det skal ikke bygges anleggsveg til Førstevann. Planen om veg er lagt bort da det berører en forekomst av den rødlistede Stjernøyvalmuen
  • Den øvre del av vannvegen planlegges i tunnel mens den nedre planlegges nedgravd. Rørdiameteren blir ca 1 m.
  • Det er gitt tillatelse til senking av Førstevann med 10 m.
  • Konsesjonen tillater senking av Førstevann med 10 m.  Det er krav om at det slippes en minstevannføring på 300 l/sek i perioden 1 juni – 30 sept. Dette tilsier at magasinet må være fullt i denne tiden. Utover denne tidsperioden er det ikke krav om minstevannføring og betyr i praksis tørrlagt elv.
  • I de utredningene som nå gjøres utredes også konsekvenser for grunnvannstand i perioden med tørr elv, av hensyn til vannforsyning i bygda. Denne skal selvsagt skal opprettholdes som minimum på dagens nivå.
  • Det arbeides også med å kartlegge hvilke private eiendommer som grenser til elva og dermed er falleiere på deler av fallet. Hoveddelen av fallet eies av Finnmarkseiendommen.
  • konsesjon-oed