Langfjordhamn-treff 2018

Langfjordhamn -treffet 20-22 juli 2018 er over. Det var mange som tok turen til Langfjordhamn denne helgen. Med stort og smått var vi over 100 stk. som tilbrakte en trivelig helg i Langfjordhamn.
I tillegg hadde vi værgudene med oss, med sol, fine temperaturer og stort sett oppholdsvær.

Bygdelaget fikk mange nye medlemmer og det er plass til flere ved å gå til innmelding siden her . Det er også mulig å støtte oss med grasrotandelen til Norsk tipping.

Fortsett å lese «Langfjordhamn-treff 2018»

Nytt partytelt bestilt

Dette er et elegant partyteltet i slitesterk kvalitet med PVC-duk, galvanisert stålramme og store buede vinduer for godt lys innfall. Ekstra spyd og stropper følger med.Størrelse 5×10 m.

Høringsuttalelse vedrørende foreslåtte kutt i anløp til Vestre-Loppa

Høringsuttalelse fra Langfjordhamn bygdelag.
Viser til brev fra fylkeskommunen angående foreslåtte ruteendringer.

Først må en beklage på det sterkeste at rutetilbudet til veiløse samfunn i Loppa kommune stadig vekk blir utfordret og blir en salderingspost på fylkeskommune sine budsjetter, som i dette tilfellet når reservebåt kapasiteten må forsterkes.
Altfor mange av våre samferdsels kroner ,brukes på VargsundXpressen. De fleste rapporter peker på og anbefaler buss som kollektivtransportmiddel mellom Alta og Hammerfest, ikke hurtigbåt.
I tillegg blir søndagsruta fra Vestre-Loppa knyttet opp mot VargsundXpressen i Hammerfest slik at reisende fra Vestre-Loppa ikke rekker sørgående Hurtigrute i Øksfjord.

Det er sterkt beklagelig at veiløse samfunn ved de foreslåtte endringer i realiteten blir å subsidiere utvidelsen av reservekapasiteten.

Internruta tirsdager i Vestre-Loppa slik den er nå er fullt ut akseptabel og vi kan ikke se at det er behov for å forsterke den ved å flytte stasjoneringssted til Sandland.

Stasjoneringssted for hurtigbåten på Sandland eller Bergsfjord vil derimot forverre tilbudet både for bedrifter, turister og fastboende. Spesielt bygder som kun har hurtigbåt vil også bli hardt rammet av den foreslåtte endring av stasjoneringssted.

Blir stasjoneringssted på Sandland eller Bergsfjord blir det umulig å reise om morgenen mandag torsdag, fredag og søndag fra Øksfjord til Vestre- Loppa.Det samme vil gjelde reiser til Øksfjord om ettermiddager. De foreslåtte endringene vil ramme alle anløpssteder.

Langfjordhamn og hele Vestre-Loppa har ikke noen anløp å miste. Bygdelaget vil på det sterkeste oppfordre fylkeskommunen til å finne andre måter å finansiere utvidelsen av reservebåtkapasiteten.

Mulighetsstudie for veieutløsning i Vestre-Loppa

Kart over første planlagte veitrasé til Skalsa

Da er oppstartmøtet avviklet i gruppen som er satt sammen av formannskapet i Loppa Kommune som skal arbeide med mulighetsstudie for veieutløsning i Vestre-Loppa..under ledelse av ordfører Steinar Halvorsen.
Gruppens består av fem medlemmer, Ordføreren, Ernst Berg, Berit Land, Arne Rotnes, og Ingvi Luthersson.
Det er konsulentfirmaet Rambøll fra Alta som har fått oppdraget med å starte arbeidet. På møtet deltok også en konsulent fra Rambøll som informerte om saksgangen og de utfordringer som vi blir å støte på underveis i prosjektet. Ordfører informerte gruppen om at Kvænangen kommunen er svært interessert i å være med på dette prosjektet. Ordføreren fikk til slutt i oppgave å invitere Kvænangen ordføreren inn i gruppen. Nå starter endelig arbeidet med å få til en bedre kommunikasjon for Vestre-Loppa.

Konsesjonsøknaden.

Prosjektet er noe redusert i forhold til den opprimelige søknaden, blant annet er dam og anleggsveg tatt ut etter betenkeligheter fra myndigheter etter konsesjonsbefaring. Problemet er den rød listet Stjerøyvalmuen. Miljørapporten er en del av søknaden. Les soknaden-komplett

Kraftutbygging i Langfjordhamn 2017

Kart over utbyggingsområdet
Kart over utbyggingsområdet

Status i dag:

Det ble søkt om konsesjon i 2008. Opprinnelig ble det søkt om å regulere Førstevann med 12 m. 6 m heving og 6 m senking. Under konsesjonsbefaringen kom det opp en problemstilling om at demningen ville bli synlig fra sjøen og svært skjemmende. Derfor ble det å utrede et alternativ med kun senking av vannet, og det er dette alternativet det er gitt konsesjon for. Det gjennomføres nå en kvalitetssikringsfase hvor vi går gjennom både tekniske løsninger og kostnader. Denne fasen skal være gjennomført i november i år 2016. Mer presis informasjon vil komme ut når denne rapporten er klar. En investeringsbeslutning forventes tatt i løpet av første kvartal 2017. Dersom denne beslutningen blir positiv kan det tenkes oppstart i marka vår/sommer 2017.

 

Noen hovedpunkter:

  • Kraftverket vil gi en årsproduksjon på 17,3 millioner kWh, (GWh)
  • Kraftverket tenkes plassert ved sjøen i en bygning på ca 100 m2
  • Det skal ikke bygges anleggsveg til Førstevann. Planen om veg er lagt bort da det berører en forekomst av den rødlistede Stjernøyvalmuen
  • Den øvre del av vannvegen planlegges i tunnel mens den nedre planlegges nedgravd. Rørdiameteren blir ca 1 m.
  • Det er gitt tillatelse til senking av Førstevann med 10 m.
  • Konsesjonen tillater senking av Førstevann med 10 m.  Det er krav om at det slippes en minstevannføring på 300 l/sek i perioden 1 juni – 30 sept. Dette tilsier at magasinet må være fullt i denne tiden. Utover denne tidsperioden er det ikke krav om minstevannføring og betyr i praksis tørrlagt elv.
  • I de utredningene som nå gjøres utredes også konsekvenser for grunnvannstand i perioden med tørr elv, av hensyn til vannforsyning i bygda. Denne skal selvsagt skal opprettholdes som minimum på dagens nivå.
  • Det arbeides også med å kartlegge hvilke private eiendommer som grenser til elva og dermed er falleiere på deler av fallet. Hoveddelen av fallet eies av Finnmarkseiendommen.
  • konsesjon-oed